Miasto Poznań w partnerstwie z Powiatem Śremskim, Gminą Oborniki i Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania"

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE - DO POBRANIA PLIK ZIT-Poznan_Plakat projektu.pdf

 

 fundusze europejskie

NAZWA PROJEKTU

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 – 30.11.2019

BUDŻET PROJEKTU:

 • Wartość projektu: 10 211 554,06 zł
 • Wkład ze środków europejskich: 8 679 820,95 zł
 • Wkład ze środków dotacji celowej: 453 485,11 zł
 • Wkład własny: 1 078 248,00 zł

 partnerzy projektu

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Miasto Poznań (Partner Wiodący)
 • Powiat Śremski (Partner)
 • Gmina Oborniki (Partner)
 • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (Partner).

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół Handlowych, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

tel. (61) 86 58 683 wew. 145

e-mail: biuro@kzks-poznan.pl

www.kzks-poznan.pl

Koordynator Projektu: dr inż. Krzysztof Symela, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Koordynatora: dr Mirosław Żurek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział 1140 uczniów (330 kobiet) w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 23 szkół zawodowych (19 w Poznaniu, 3 w Powiecie Śremskim, 1 w Gminie Oborniki), w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

Działania i zadania realizowane w projekcie

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące realizację czterech GRUP DZIAŁAŃ (łącznie 23 zadania):

 dzialania projektu

I GRUPA DZIAŁAŃ

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Sporządzenie z udziałem pracodawców opisów wymagań stanowisk pracy (w tym predyspozycji zawodowych), na których mogą być zatrudnieni w MOF Poznania absolwenci z 66 zawodów szkolnych prowadzonych w szkołach (badania prowadzone u pracodawców dla 66 zawodów szkolnych powiązanych ze stażami i praktykami uczniów) (zad. 1)

01.04.2017

31.12.2018

2

Organizacja, walidacja i certyfikacja nabytych efektów uczenia się przez uczniów w trakcie dodatkowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodzie (zad. 8)

01.07.2017

30.09.2019

3

Dostosowanie 66 programów nauczania dla zawodów do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez uwzględnienie opisów wymagań na stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowych (zad. 9)

01.09.2017

28.02.2019

4

Organizacja i przeprowadzenie 1140 staży/praktyk zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów technikum/zasadniczych szkół zawodowych (zad. 13)

01.01.2018

30.11.2019

5

Identyfikacja w oparciu o udoskonalone programy nauczania dla zawodu oraz opisy wymagań na stanowiskach pracy luk kompetencyjnych 1140 uczniów zainteresowanych odbyciem staży lub praktyk zawodowych u pracodawców (zad. 15)

01.01.2018

31.07.2019

6

Przeprowadzenie z udziałem pracodawców walidacji i certyfikacji nabytych efektów uczenia się przez uczniów uczestniczących w stażach i praktykach w firmach/przedsiębiorstwach (zad. 17)        

01.05.2018

30.11.2019

7

Opracowanie i doskonalenie poradnika „Wdrażanie z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych kształcenia dualnego w MOF Poznania” dla przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców (zad. 22)

01.12.2018

30.11.2019

8

Zbudowanie i doskonalenie platformy komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju kształcenia dualnego – klasy patronackie (zad. 23)

01.01.2019

30.11.2019

II GRUPA DZIAŁAŃ

Wyposażenie/doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Doposażenie/wyposażenie w 23 szkołach pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego i przeszkolenie ok 80 nauczycieli z obsługi (zad. 5)

01.05.2017

30.09.2018

2

Opracowanie materiałów: modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych (poradników dla ucznia (U) i nauczyciela(N)), wspierających realizację podstawy programowej w zawodach (zad. 21)

01.12.2018

31.07.2019

III GRUPA DZIAŁAŃ

Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz innych nauczycieli

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Doskonalenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ) (zad. 3)

01.05.2017

30.11.2019

2

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego (NKZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ), w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów (zad. 20)

01.12.2018

31.05.2019

IV GRUPA DZIAŁAŃ

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży

Nr  

Nazwa i numer zadania w harmonogramie realizacji projektu

Termin realizacji

1

Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla techników i Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla zasadniczych szkół zawodowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOFP) - zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniem ministra w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (zad. 2)

01.04.2017

30.11.2017

2

Adaptacja wg indywidualnych projektów aranżacji wnętrz 23 sal lekcyjnej pod potrzeby SPinKI z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie 23 „SPin(e)K” (zad. 4)

01.05.2017

30.09.2018

3

Sfinansowanie studiów podyplomowych prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu - zgodnie z programem rekomendowanym przez KOWEZiU (zad. 6.)

01.05.2017

30.11.2019

4

Powołanie Młodzieżowego Forum wymiany „dobrych praktyk” z doradztwa zawodowego i przeprowadzenie cyklicznych spotkań (zad. 7)

01.07.2017

30.11.2019

5

Opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem (z uwzględnieniem staży i praktyk) standardów doradztwa zawodowego dla techników i standardów doradztwa zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych MOFP (zad. 10)

01.09.2017

30.11.2019

6

Opracowanie i doskonalenie narzędzia informatycznego wspomagającego nauczyciela doradcę zawodowego w pracy z uczniem w SPinCe (zad. 11)

01.12.2017

30.11.2019

7

Cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, w tym przygotowanie do prowadzenie zajęć dot. Indywidualnego Planu Kariery (IPK )(zad. 12)

01.12.2017

31.10.2019

8

Opracowanie poradnika z rekomendacjami w zakresie zastosowania przez nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego, doradców zawodowych istniejących zasobów z doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z młodzieżą szkół prowadzących kształcenie zawodowe (zad. 14)

01.01.2018

30.11.2019

9

Opracowanie i doskonalenie zestawu 3 poradników metodycznych dla nauczyciela (N), ucznia (U) i rodziców (R): Jak zaplanować własny rozwój edukacyjno-zawodowy? Poradnik dla

uczniów ZSZ i T; Jak wspierać uczniów ZSZ i T w projektowaniu rozwoju edukacyjnozawodowego?

– poradnik dla nauczyciela (1 tom – poradnictwo indywidualne, 2 tom - poradnictwo grupowe);

Wspieram dziecko w planowaniu kariery zawodowej. Poradnik dla rodzica, wersja elektroniczna) (zad. 16.)

01.04.2018

30.11.2019

10

Organizacja dla uczniów szkół zawodowych i techników z MOF Poznania zajęć dodatkowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego (grupowe i indywidualne) wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Kariery (IPK) dla każdego uczestnika (zad. 18)

01.08.2018

30.11.2019

11

Opracowanie i doskonalenie lokalnej (Miasto Poznań) bazy danych informacji na temat oferty edukacyjnej przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (szkoły policealne), kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczelni wyższych (zad. 19)

01.09.2018

30.11.2019

                                       

Planowane efekty (wskaźniki)

 1. Wparciem objętych będzie 23 szkołyprowadzące kształcenia zawodowe (19 szkół podlegających Miastu Poznań, 3 z Powiatu Śremskiego, 1 z Gminy Oborniki). W szkołach tych, m.in. zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego/warsztaty szkolne w sprzęt i materiały umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz stworzone zostaną warunki do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery), opracowanie Programów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz standardów doradztwa zawodowego dla nowego typu szkół zawodowych oraz materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.
 2. Szacuje się, że 1689 uczniówz 23 szkół skorzysta z różnych form wsparcia (jeden uczeń będzie mógł skorzystać z kilku form wsparcia), w tym:
 • 1140 uczniów (330 kobiet) będzie miało możliwość odbycia stażu/praktyki w firmach;
 • 585 uczniów (30 kobiet) weźmie udział w szkoleniach specjalistycznych wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodach;
 • 1104 uczniów (330 kobiet) weźmie udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 1. Wsparciem będzie objętych 128 nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (jeden nauczyciel będzie mógł skorzystać w kilku form wsparcia) z 23 szkół, w tym:
 • 30 nauczycieli (15 kobiet) będzie uczestnikiem studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo w przypadku nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów – będą oni mogli rozszerzyć zakres kształcenia o nowy zawód/kwalifikacje;
 • 80 nauczycieli kształcenia zawodowego (48 kobiet) będzie przeszkolonych w obsługi dostarczonego do szkoły doposażenia pracowni kształcenia zawodowego/warsztatów szkolnych;
 • 48 nauczycieli kształcenia zawodowego (24 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje, w tym szkolenie w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów;
 • 50 nauczycieli kształcenia zawodowego (30 kobiet) weźmie udział z stażach w firmach.
 1. Wsparciem objętych będzie także 78 nauczycieli związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowymw 23 szkołach, z czego:
 • 48 nauczycieli (33 kobiety) weźmie udział w cyklu szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji doradców zawodowych, w tym uzyska przygotowanie do prowadzenie zajęć z Indywidualnego Planu Kariery z uczniami;
 • 30 nauczycieli (21 kobiet) realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach ukończy studia podyplomowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego.