Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”.

Celem wprowadzenia rozporządzenia jest zapewnienie lepszej ochrony przetwarzania Państwa danych osobowych, i zapewnienie Państwu szeregu uprawnień z tą ochroną związanych.

W związku koniecznością wypełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego art. 13 RODO wprowadziliśmy zmiany w Polityce Prywatności obowiązującej w serwisach internetowych obsługiwanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, dostosowując je do nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Z dokumentu dowiecie się Państwo o zasadach przetwarzania Waszych danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnieniach.

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE:

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1, który jest Administratorem Twoich tych danych w rozumieniu RODO.

 

KONTAKT:

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:

IOD nr 6 Izabela Malinowska – Szabowska
(tel. 885 992 578, 
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Zastępca: Monika Drobnik
(tel. 885 992 553,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu szanuje prywatność Użytkowników obsługiwanych stron internetowych, w tym m.in. serwisów:

www.zsz2.poznan.pl

https://moodlezsz2.pl/

https://zsz2poznan.mobidziennik.pl/dziennik

https://www.facebook.com/zsz2poznan

Zależy nam na tym, aby każdy, kto odwiedza nasze serwisy dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Korzystając z naszych serwisów internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności. Wszelkie dane, wśród których mogą znaleźć się Twoje dane osobowe, gromadzimy na dwa sposoby:

- informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika w zakresie wymaganym podczas rejestracji - o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych;

 - informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu - wśród nich mogą być:

- informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

- adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,

- pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, mogą być przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach, w zależności od sposobu korzystania z naszych serwisów internetowych:

- w związku z przeglądaniem treści serwisów przetwarzamy Twoje dane w celu udostępniana Ci zamieszczonych tam treści odpowiadających tematyce danego serwisu, w tym informacji o Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu (ZSZ nr 2):

-  w związku z rejestracją w tych spośród naszych serwisów internetowych, w których taka możliwość została przewidziana (formularz/ kwestionariusz rejestracyjny):

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli będzie tego wymagało ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego na przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z UŻYCIEM PROFILOWANIA:

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, które może obejmować również profilowanie, polegające na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Ocena Twoich danych osobowych służy wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych (polegającego na pozyskaniu informacji o tym jak często użytkownicy odwiedzają nasze serwisy, i które najczęściej, oraz które informacje są dla nich najbardziej interesujące) oraz w celu wyświetlania odpowiedniej zawartości serwisów (aby ułatwić Ci korzystanie z serwisów), z uwagi na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych serwisów, podnoszenia ich użyteczności, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwisów oraz bezpieczeństwa ich Użytkowników.  Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak profilowania wywołującego wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającego.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE:

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które wspomagają nas w prowadzeniu naszych serwisów internetowych, w tym realizującym usługi hostingowe dla Administratora, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia celu przetwarzania wskazanego w części „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”, w tym:

- w przypadku przeglądania treści serwisów internetowych – dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii mogą być przetwarzane do momentu zmiany ustawień przeglądarki internetowej;

- w przypadku rejestracji w serwisie internetowym – dane będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z konta w serwisie lub korzystania z usługi newslettera (po zarejestrowaniu się w którymś z naszych serwisów internetowych, przewidujących taką możliwość), do momentu skasowania konta lub wycofania przez Ciebie zamówienia na przesyłanie newslettera lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych osobowych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, zgodnie z art. 21 RODO.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach internetowych obsługiwanych przez ZSZ nr 2.

- prawo do żądania informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji prawa, na Twoje żądanie, Administrator przekaże Ci informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym okresie ich przechowywania i terminie ich usunięcia. W ramach realizacji powyższego prawa Administrator przekaże Ci kopię dotyczących Twoich, przetwarzanych danych osobowych;

- prawo do żądania sprostowania danych osobowych. W celu realizacji prawa, na Twoje żądanie, Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Możesz żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji prawa, na Twoje żądanie, Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (usuwania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

- prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji prawa, na Twoje żądanie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dostarczone przez Ciebie, Twoje dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt. Dane osobowe mogą być również przesłanie innemu podmiotowi, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego podmiotu.

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Możesz w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub na podstawie jego uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą, oraz podlega ocenie Administratora.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej możesz złożyć:

- za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora;

- poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail:

IOD nr 6 Izabela Malinowska – Szabowska
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca: Monika Drobnik
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien możliwie precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności, kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chcesz skorzystać, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Twojego żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z której został wysłany wniosek lub listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w ten sposób, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

PLIKI COOKIES

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek (sposób wyłączenia obsługi ciasteczek można znaleźć w instrukcji obsługi (pomocy) konkretnej przeglądarki), ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Używamy ciasteczek, aby:

- ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić serwisy internetowe obsługiwane przez ZSZ nr 2 przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.  Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w serwisach internetowych obsługiwanych przez ZSZ nr 2 linki do innych stron ZSZ nr 2. Zachęcamy - po przejściu do innego serwisu - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.