2015 innowacjaInnowacja pedagogiczna w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1. Nowatorskie rozwiązanie organizacyjne: KLUB ZAWODOWCÓW. Czas realizacji:od 01 września 2015 do 15 czerwca 2018 r.


 

 

Poznań 16 marca 2015r.

 

 Doradztwo zawodowe (rozwój zawodowy, ustawiczne doskonalenie zawodowe, poszerzenie zainteresowań zawodowych, ciekawostki zawodowe, prasa zawodowa, programy zawodoznawcze, doradztwo zawodowe w zakresie: czy dobrze wybrałem zawód, jak szukać pracy skutecznie, a może zmienić zawód, co to jest wypalenie zawodowe i jak mu zaradzić, wypoczynek i zainteresowania dają siły do dalszej pracy, nawiązywanie dobrych relacji zawodowych).

Spotkania klubu mają za zadanie poprawić jakość pracy szkoły w zakresie świadomości uczniów w zakresie doskonalenia zawodowego (rozwoju zawodowego, szukania pracy, zmiany zawodu, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi np. wypalenie zawodowe, nawiązywania dobrych relacji zawodowych, komunikatywności, zadbanie o dobry wypoczynek i rozwój zainteresowań, tóre dają siły do dalszej pracy).

Innowacja obejmuje: całą szkołę, a w szczególności osoby chętne.

Warunki kadrowe: Violetta Malinowska, Elżbieta Szczepańczyk, Alicja Sydow.

Warunki organizacyjne: szkolne spotkania pozalekcyjne.

Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

W spotkaniach klubu może brać udział każdy uczeń ZSZ nr 2.

Udział w klubie jest bezpłatny.

Innowacja, czyli robienie czegoś innego lub robienie czegoś inaczej.
„Klub zawodowców” to innowacja, która jest:

 • Celowa, czyli ma jasno określone efekty, jakie można dzięki niej uzyskać:

Rozwija kompetencje zawodowe w zakresie rozwoju zawodowego, ustawicznego doskonalenia zawodowego, poszerzania zainteresowań zawodowych, ciekawostek zawodowych, prasy zawodowej, programów zawodoznawczych, doradztwa zawodowego (czy dobrze wybrałem zawód, jak szukać pracy skutecznie, a może zmienić zawód, co to jest wypalenie zawodowe i jak mu zaradzić, wypoczynek i zainteresowania dające siły
do dalszej pracy, nawiązywanie dobrych relacji zawodowych).

 • Planowa- zawiera przemyślany harmonogram działań i czynności:

Spotkania klubu odbywać się będą raz w miesiącu według harmonogramu realizowanego przez cały rok szkolny:

1. Ustawiczne doskonalenie zawodowe.

2. Poszerzanie zainteresowań zawodowych.

3. Ciekawostki zawodowe. Prasa zawodowa.

4. Programy zawodoznawcze.

5. Doradztwo zawodowe: czy dobrze wybrałem zawód, a może zmienić zawód?

6. Doradztwo zawodowe: jak szukać pracy skutecznie?

7. Co to jest wypalenie zawodowe i jak mu zaradzić?

8. Wypoczynek i zainteresowania dają siły do dalszej pracy.

9. Nawiązywanie dobrych relacji zawodowych.

10. Utworzenie poradnika: „Na drodze zawodowej”.

Dodatkowo miejscem spotkań i publikacji edukacyjnych związanych
z działalnością klubu będzie szkolny portal edukacyjny MOODLE, na którym powstanie dział poświęcony tej innowacji.

 • Zorganizowana- przewiduje potrzebne zasoby, ludzi i środki:

Szkolne spotkania, wyjścia poza teren szkoły, pokazy multimedialne, zasoby biblioteki, zgromadzone czasopisma, prasa, ciekawe filmy, programy zawodoznawcze dla uczniów, itp.

 • Kontrolowana- ma określony sposób ewaluacji:

Ewaluacja: sprawozdanie z efektów pracy „Klubu zawodowców” po każdym kolejnym zrealizowanym roku szkolnym.

Innowacja zakłada, że w wyniku realizacji zadań nastąpią efekty:

 1. Zmienią się sposoby postrzegania rzeczywistości zawodowej jako procesu rozwojowego polegającego na nieustającej pracy nad sobą i ustawicznej konieczności dokształcania się, zmienią się poglądy i systemy wartości ze względu na wzrost zawodowych kompetencji interpersonalnych.
 2. Pojawią się nowe potrzeby dotyczące procesu rozwoju kompetencji zawodowych.
 3. Zajdą zmiany zewnętrzne, czyli liczymy na uczestnictwo uczniów w spotkaniach, a w konsekwencji na zwiększenie liczebności osób aktywnych w ramach tematyki dotyczącej zawodoznawstwa.
 4. Będzie można zastosować wnioski do dalszej pracy, które wynikną z nowej wiedzy. (np.: jak rozwinąć działalność itp.)

Zasady wdrażania innowacji:

 1. Przemyślenia na podstawie literatury dotyczącej innowacji.
 2. Ta innowacja jest pracą, która wymaga wiedzy, pomysłowości, pilności, wytrwałości i zaangażowania.
 3. Aby ta innowacja była skuteczna, ma być prosta i prowadzić do jednego celu: rozwoju zawodowego i zwiększenia kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 2 w Poznaniu.
 4. Tę innowację zaczynamy od małych zmian, niedużych nakładów czasu
  i pieniędzy.
 5. Nauczyciele wykorzystują swoje mocne strony, czyli odpowiednio bogate kompetencje wynikające z wszechstronnego wykształcenia zawodowego, stażu pracy i ścieżek awansu zawodowego.
 6. Innowacja ta prowadzi do zmian w procesie kształcenia zawodowego, ale także zmian w postawach młodych ludzi.

 

Innowacja „Klub zawodowców” to zmiana, której skutki i korzyści będą widoczne na bieżąco w trakcie jej wdrażania.

Poznań 16 marca 2015 r.


 

Gazetka