Kod: 711204

 


Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.

 Zadania zawodowe: posługiwanie się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót; wykonywanie i montowanie rusztowań do robót murarskich i tynkarskich; przygotowywanie zaprawy i betonów oraz mas tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym; dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich i tynkarskich; wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku; wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi, kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, ścian działowych i nośnych, nadproży, stropów typu Kleina i sklepień łukowych; układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach; licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie; przygotowywanie podłoża pod tynki, wykonywanie oraz naprawianie tynków wewnętrznych i zewnętrznych; osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej; ustalanie zakresu i czasu trwania robót; zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich i pokrewnych; ocenianie jakości robót murarskich i tynkarskich; przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe: organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prac murarskich i tynkarskich; wykonywanie prac rozbiórkowych; wykonywanie przedmiarów do wyceny prac; przygotowanie kosztorysu prac murarskich i tynkarskich.