Zarządzenie nr 8/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021r. określające realizację zadań Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik 1. Organizacja zajęć w okresie 20.12.2021 r. do 9.01.2022 r.