Rekrutacja uczestników do projektu Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057773 realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu. Niemcy 2024


Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na 3 tygodniowy międzynarodowy staż zawodowy do Greifswald (Niemcy). Projekt zakłada odbycie stażu zagranicznego przez 22 uczniów lub uczennic szkół branżowych  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu w zawodach: sprzedawca, ślusarz, kucharz, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fryzjer, krawiec (pod warunkiem zapewnienia stażu przez partnera niemieckiego w okresie od 3.03.2024 r. - 23.03.2024 r. Uczniowie odbędą staż przy współudziale partnera z Niemiec - Regionales Berufliches Bildungszentrum.

Projekt jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy. Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze zwiększyć kompetencje zawodowe uczniów oraz dać im szansę na zdobycie zagranicznego doświadczenia zawodowego. Zdobyte przez uczniów doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów.

Harmonogram działań rekrutacyjnych

• 27.11.2023 r. (poniedziałek) - ogłoszenie rekrutacji (strona internetowa, FB, plakaty w budynku szkoły),
• 28.11-5.12.2023 r. - prezentacja projektu podczas godzin wychowawczych oraz na zajęciach kształcenia zawodowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne), doradztwa zawodowego w szkołach branżowych ZSZ nr 2 w Poznaniu).
• 4.12.2023 r. (poniedziałek, godz. 15.00) – spotkanie informacyjne potencjalnych kandydatów, niedawnych absolwentów oraz rodziców/prawnych opiekunów z koordynatorem projektu Michałem Przybylskim.
• 1.12.2023 r. (piątek, od 16.00 do 18.30) konsultacje indywidualne dla kandydatów, rodziców/prawnych opiekunów z Iwoną Wielgosik – wicedyrektorem szkoły, członkiem zespołu projektowego.
• 4.12 – 15.12.2023 r. składanie dokumentów aplikacyjnych: regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem zgłoszeniowym, które znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
• 15.01.2024 r. (poniedziałek) - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na staż oraz listy rezerwowej.
• 16-19.01.2024 r. - procedura odwoławcza.
• 22-01-16.02.2024 r. – szkolenie przed wyjazdem wg odrębnego harmonogramu.

• 3.03.2024 r. (niedziela) – wyjazd do Greifswaldu (Niemcy).
• 4-22.03.2024 r. – staż zawodowy w firmach niemieckich.
• 23.03.2024 r. – powrót ze stażu do Poznania.

Uwaga!


1. Do udziału w stażu uprawnieni są uczniowie klas szkół branżowych.
2. Do udziału w stażu uprawnieni są niedawni absolwenci. Warunkiem jest udział w stażu w terminie do 12 miesięcy od ukończenia szkoły.


Uwaga! W rekrutacji mogą wziąć udział również niedawni absolwenci - do 12 miesięcy od ukończenia szkoły.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie akredytacyjnym Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057773