Rekrutacja uczestników do projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009416 realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu. Niemcy 2023

Informacje o projekcie

PROGRAM ERZASMUS +
Typ akcji: KA121-VET - Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
Typ działania: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego
Konkurs 2021
Runda Runda 1

AKREDYTACJA
Sektor (dziedzina) Kształcenie i szkolenie zawodowe
Numer identyfikacyjny organizacji OID E10010869
Typ akredytacji Akredytacja dla organizacji indywidualnej
Kod akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095724

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Data rozpoczęcia umowy - 01/09/2021
Okres obowiązywania umowy 15
Data zakończenia umowy - 30/11/2022

Narodowa Agencja organizacji wnioskującej PL01 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Język stosowany do wypełnienia wniosku - polski
Organizacja wysyłająca - Zespol Szkol Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka


Cele:
Cel 1 : Wzrost kompetencji zawodowych uczniów.
Cel 2 : Zwiększyć motywację do nauki języków obcych.
Cel 3 : Zwiększyć umiejętności interpersonalne uczniów.
Cel 4 : Zwiększyć poziom akceptacji uczniów dla odmienności międzykulturowej współczesnej Europy.
Cel 5 : Konieczność poszukiwania pozabudżetowych źródeł finansowania działalności szkoły.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na 3 tygodniowy międzynarodowy staż zawodowy do Greifswald (Niemcy). Projekt zakłada odbycie stażu zagranicznego przez 16 uczniów lub uczennic  (8 dziwcząt i 8 chłopców) szkół branżowych  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu w zawodach: sprzedawca, ślusarz, kucharz, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fryzjer, krawiec (pod warunkiem zapewnienia stażu przez partnera niemieckiego w okresie od 5.03.2023 r. - 25.03.2023 r. Uczniowie odbędą staż przy współudziale partnera z Niemiec - Regionales Berufliches Bildungszentrum.

Projekt jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy. Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze zwiększyć kompetencje zawodowe uczniów oraz dać im szansę na zdobycie zagranicznego doświadczenia zawodowego. Zdobyte przez uczniów doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów.


Celami szczegółowymi projektu są:

a) rozwój kompetencji zawodowych, zarówno twardych jak i miękkich,
b) nabycie doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu w środowisku międzynarodowym,
c) wszechstronny rozwój ucznia zwiększający jego szanse na zatrudnienie po zakończonej edukacji,
d) wzrost motywacji do uczenia się w tym uczenia się języków obcych,
e) rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie nawiązywania kontaktu z innymi, w tym umiejętności komunikacyjnych: uważnego słuchania, nadawania, przemawiania, pracy zespołowej, odporności na stres oraz adaptacji społecznej,
f) poznanie innych kultur, tradycji i obyczajów, ułatwiające przyjęcie postawy otwartości i tolerancji, zwiększenie świadomości międzykulturowej uczniów,
g) wzrost poczucia sensu ciągłego uczenia się (uczenia się przez całe życie), m. in. w związku z możliwością zdobycia lepiej płatnej pracy,
h) przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki,
i) zwiększenie wymiaru europejskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu oraz zdobycie doświadczenia w realizacji projektów VET,
j) promocja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu w regionie i lokalnej społeczności.


Realizacja projektu będzie się składać z 5 etapów:

  • Przekazanie informacji o projekcie
  • Rekrytacja do projektu
  • Przygotowanie uczestnikow: kulturowe, pedagogiczne, językowe (j. angielski, j. niemiecki)
  • wyjazd na staż.
  • Ewaluacja i podsumowanie uczestnicywa w projekcie.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto w przyszłości projekt przyczyni się do wzrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).


Harmonogram działań rekrutacyjnych:

• 22.11.2022 r. (wtorek) - ogłoszenie rekrutacji.
• 23.11-16.12.2022 r. - prezentacja projektu podczas godzin wychowawczych oraz na zajęciach kształcenia zawodowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne), doradztwa zawodowego w szkołach branżowych ZSZ nr 2 w Poznaniu).
• 28.11.2022 r. (poniedziałek, godz. 16.00) – spotkanie informacyjne potencjalnych kandydatów, niedawnych absolwentów oraz rodziców/prawnych opiekunów z koordynatorem projektu Michałem Przybylskim.
• 25.11/2.12/9.12 (piątki, od 16.00 do 17.30) konsultacje indywidualne dla kandydatów, rodziców/prawnych opiekunów z p. wicedyrektor Iwoną Wielgosik – członkiem zespołu projektowego.
• 28.11 – 16.12.2022 r. składanie dokumentów rekrutacyjnych – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
• 26.01.2023 r. (czwartek) - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na staż oraz listy rezerwowej (po przeprowadeniu klasyfikacji śródrocznej).
• 26-30.01.2023 r. - procedura odwoławcza.
• 6-10.02.2023 r. (poniedziałek) - zajęcia przygotowujące do wyjazdu wg odrębnego harmonogramu.
• 5.03 (niedziela) - 25.03 (sobota) 2023 r. – staż zawodowy - Greifswald (Niemcy).


Uwaga! W rekrutacji mogą wziąć udział również niedawni absolwenci - do 12 miesięcy od ukończenia szkoły.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie akredytacyjnym Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009416