Rekrutacja uczestników do projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009416 realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu. Francja 2022

Informacje o projekcie


PROGRAM ERZASMUS +
Typ akcji: KA121-VET - Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
Typ działania: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego
Konkurs 2021
Runda Runda 1

AKREDYTACJA
Sektor (dziedzina) Kształcenie i szkolenie zawodowe
Numer identyfikacyjny organizacji OID E10010869
Typ akredytacji Akredytacja dla organizacji indywidualnej
Kod akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095724

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Data rozpoczęcia umowy - 01/09/2021
Okres obowiązywania umowy 15
Data zakończenia umowy - 30/11/2022

Narodowa Agencja organizacji wnioskującej PL01 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Język stosowany do wypełnienia wniosku - polski
Organizacja wysyłająca - Zespol Szkol Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka

Cele:
Cel 1 : Wzrost kompetencji zawodowych uczniów.
Cel 2 : Zwiększyć motywację do nauki języków obcych.
Cel 3 : Zwiększyć umiejętności interpersonalne uczniów.
Cel 4 : Zwiększyć poziom akceptacji uczniów dla odmienności międzykulturowej współczesnej Europy.
Cel 5 : Konieczność poszukiwania pozabudżetowych źródeł finansowania działalności szkoły.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na 2 tygodniowy międzynarodowy staż zawodowy do  Lezignan Corbieres (Francja). Projekt zakłada odbycie stażu zagranicznego przez 14 uczniów szkół branżowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fryzjer w okresie od 18.09.2022 r. - 02.10.2022 r. Uczniowie odbędą staż przy współudziale partnera z Francji - CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS Henri MARTIN 22 Avenue des Genêts- BP 112- La roumenguière - 11205 LEZIGNAN CORBIERES.

Projekt jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy. Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze zwiększyć kompetencje zawodowe uczniów oraz dać im szansę na zdobycie zagranicznego doświadczenia zawodowego. Zdobyte przez uczniów doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów.

Celami szczegółowymi projektu są:

a) rozwój kompetencji zawodowych, zarówno twardych jak i miękkich,
b) nabycie doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu w środowisku międzynarodowym,
c) wszechstronny rozwój ucznia zwiększający jego szanse na zatrudnienie po zakończonej edukacji,
d) wzrost motywacji do uczenia się w tym uczenia się języków obcych,
e) rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie nawiązywania kontaktu z innymi, w tym umiejętności komunikacyjnych: uważnego słuchania, nadawania, przemawiania, pracy zespołowej, odporności na stres oraz adaptacji społecznej,
f) poznanie innych kultur, tradycji i obyczajów, ułatwiające przyjęcie postawy otwartości i tolerancji, zwiększenie świadomości międzykulturowej uczniów,
g) wzrost poczucia sensu ciągłego uczenia się (uczenia się przez całe życie), m. in. w związku z możliwością zdobycia lepiej płatnej pracy,
h) przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki,
i) zwiększenie wymiaru europejskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu oraz zdobycie doświadczenia w realizacji projektów VET,
j) promocja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu w regionie i lokalnej społeczności.

Realizacja projektu będzie się składać z 5 etapów:

 1. Przekazanie informacji o projekcie.
 2. Rekrytacja do projektu.
 3. Przygotowanie uczestnikow: kulturowe, pedagogiczne, językowe (j. angielski, j. francuski).
 4. wyjazd na staż.
 5. Ewaluacja i podsumowanie uczestnicywa w projekcie.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto w przyszłości projekt przyczyni się do wzrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).

Harmonogram działań rekrutacyjnych:

 • 25.05.2022 r. (środa) - ogłoszenie rekrutacji.
 • 25 - 10.06.2022 r. - prezentacja projektu podczas godzin wychowawczych oraz na zajęciach kształcenia zawodowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne) w szkołach branżowych ZSZ nr 2 w Poznaniu.).
 • 27.05.2022 r. (piątek) - spotkanie on-line rodziców i uczniów z koordynatorem projektu Michałem Przybylskim.
 • 1-10.06.2022 r. składanie dokumentów rekrutacyjnych. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z  formularzem zgłoszeniowym znajduje się w sekretariacie szkoły.
 • 22.06.2022 r. (środa) - ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych na staż oraz listy rezerwowej.
 • 23-26.06.2022 r. - procedura odwoławcza.
 • 27.06-1.07.2022 r. (poniedziałek) - zajęcia wg odrębnego harmonogramu z przygotowania kulturowego i językowego uczestników projektu oraz osób z listy rezerwowej.

Uwaga! W rekrutacji mogą wziąć udział również uczniowie klas III w roku szkolnym 2021/2022.